Categories Navigation Menu

חונכות עסקית מט"י/תמ"ת

תוכנית חונכות עסקית הוקמה ומופעלת ע"י מינהל המימון במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, ומשמשת כלי סיוע במסגרת פעילות המשרד לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים בישראל.

מטרתה של תוכנית חונכות עסקית זאת – לסייע לעסק הזעיר, הקטן והבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור ביצועיו  ורמת רווחיותו תוך שיפור ניהולו, הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.

להשגת המטרה – מעמידה התוכנית לרשות העסקים ייעוץ מקצועי הניתן ע"י מומחים בעלי ניסיון רב אשר נבחרו למטרה זו מהסקטור הפרטי. חונכות עסקית זו מאפשרת לבעלי עסקים שעות מאושרות ע"י התמ"ת לייעוץ עסקי ואף מעמידה הלוואות בערבות מדינה לליווי עסקי.

עסקים הזכאים להשתתף בתכנית חונכות עסקית:

 • מפעלי תעשייה
 • בתי מלאכה
 • עסקים בענפי המסחר והשרותים
 • עסקים בענפי החקלאות בתיאום עם משרד החקלאות
 • מפעלים ועסקים נוספים כפי שתחליט וועדת ההיגוי.

התחומים בהם מטפלת התכנית:

 • ניהול כללי
 • ניהול כספים
 • ניהול הייצור
 • ניהול מערכות מידע
 • ניהול השיווק
 • ניהול משאבי אנוש
 • נושאים אחרים הרלבנטיים לעסק

תעריף ומימון התכנית:

המשרד יממן 75% מתעריף החונכות והעסק יממן את יתרת 25%. התעריף לשעת ייעוץ הינו 192 ש"ח בתוספת מ.ע.מ

 

מיכל לבב הדר הנה חונכת בכירה מטעם התמ"ת לתחום חונכות עסקית לעסקים קטנים ובינוניים.