Categories Navigation Menu

הלוואות בערבות מדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה הוקמה על ידי המדינה על מנת לאגד שני ערוצי סיוע לעסקים קטנים עם הלוואות בערבות מדינה: הלוואות להון חוזר לעסקים אשר נמצאים בקשיי תזרים והלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

שלושת השלבים:

פעילות הקרן מאפשרת נטילת הלוואות בערבות מדינה ללא הבטוחות הנדרשות בהלוואה רגילה, לכן נדרשת בדיקה כלכלית מעמיקה,מה הסיכוי שהלווה לא יוכל לעמוד בתנאי ההלוואה, והאם ההלוואה אכן מיועדת למטרת התוכנית. התהליך בן שלושה שלבים, הוא פשוט יחסית, ואורכו תלוי בין השאר בשיתוף הפעולה של הלווה.

פרופיט מיקס שרותים פיננסים, מעמידה לרשותך את הייעוץ הכלכלי והפיננסי וגיוס הון הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

עובדי החברה בעלי ניסיון רב בהכנת תוכניות עסקיות, הגשתן לקרנות הממשלתיות המותאמות לקוח, ניהול מערך הפגישות אל מול הגוף המתאם והעמדת הלוואות בערבות מדינה . 

לחברה מחוייבות עליונה למתן שירות אישי ומקצועי.

דרישות סף לקבלת ההלוואה:

  • מחזור שנתי עד 22 מליון ש"ח
  • לחברה עד 70 מועסקים
  • החשבון העסקי של החברה אינו מעוקל או מוגבל
  • ללא התחייבויות לרשויות המס.

לתכנית הפיננסית לעסקים- לחץ כאן