Categories Navigation Menu

משכנתא לעסקים

בעל עסק – רוצה להפסיק לשלם שכירות גבוהה ? משכנתא לעסקים הינה הפתרון הפיננסי עבורך!!!

משכנתא לעסקים הינה הלוואה ארוכת שנים שתאפשר לך לרכוש את הנכס להשקעה כנגד שעבוד הנכס לטובת הבנק. תוכל לבקש משכנתא לרכישת משרד, לפיתוח עסקי, כבטוחה לפעילות העסקית השוטפת ובכך להחליף בטחונות נזילים אחרים.

אנו נייצג אותך אל מול הבנקים לקבלת התמהיל הטוב ביותר עבור העסק שלך. יתרונה של משכנתא לעסקים על פני הלוואה הוא פריסת החוב לתקופה ארוכה שתאפשר לך להתנהל חודשית ולתכנן את תזרים המזומנים העסקי.

איננו מקבלים עמלות מן הבנק ואנו רואים מולנו את טובת העסק.  אנו מעמידים לרשותך את הידע והניסיון אותם רכשנו וקשרינו הטובים עם המערכת הבנקאית והגופים חוץ בנקאיים.

*ההצעה אינה מיועדת ללקוחות קשיי גבייה/מוגבלים/מעוקלים .