Categories Navigation Menu

ביטוח חיים למקרה מוות

ביטוח חיים נועד להבטיח מתן פיצוי כספי לתמיכה כלכלית ליקיריך, כשקורה הגרוע מכל.

פוליסת ביטוח חיים מאפשרת לך לרכוש הגנה ביטוחית, בהתאם לבחירתך לרצונך ויכולותיך בסכום ביטוח אשר יועבר ליקירך בתשלום חד פעמי או בתשלומים במקרה פטירה. כך תעניק להם בטחון כלכלי ותוכל להיות בטוח, שגם ביום שאחרי לא יחסר להם דבר.

פוליסה לביטוח חיים תשמש אתכם במקרים הבאים:

  • בטחון כלכלי במקרה של עבודה מסוכנת או התחייבות כספית גדולה.
  • צורך לפרוע חובות – כאשר קיים צורך בקבלת סכום כספי בסכום ידוע מראש במקרה של מוות המבוטח על מנת לשלם את החובות , לפרוע משכנתא .

עיקרי הכיסוי בתכנית:

  • ביטוח למקרה מוות בלבד, במסגרתו סכום הביטוח משולם למוטבים בהתאם לבחירתך.
  • הצטרפות לביטוח אפשרית עד גיל 65 , ותוקף הביטוח עד גיל 75.
  • דמי הביטוח המשולמים (פרמיה) משתנים מדי שנה / 5 שנים / פרמיה קבועה.
  • הכיסוי הביטוחי ודמי הביטוח צמודים למדד ושומרים על ערכם.

יתרונות בביטוח למקרה מוות באמצעותנו:

אנו נבחר בקפידה תכנית ביטוח חיים המתאימה לך ביותר על פי צרכיך.

אנשי המקצוע המומחים שלנו מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים החשובים , רגעי האמת .