Categories Navigation Menu

ביטוח אובדן כושר עבודה

כאדם עובד בנית לעצמך ומשפחתך רמת חיים ומעמד כלכלית עליהם אתה מעוניין לשמור.  עד כה הצלחת בזכות יכולתך לעבוד ולהתפרנס.

מה יקרה אם חס וחלילה, כתוצאה ממחלה או תאונה, לא תוכל להמשיך בעבודתך?

רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מגינה עליך מפני מצב צפוי של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה, כך שתוכל לשמור על רמת חיים נאותה לך ולבני משפחתך.

  • הכנסה חודשית – במקרה של פגיעה בכושרך לעבוד בשיעור של לפחות 75%, תוענק לך הכנסה חודשית במשך כל תקופת אבדן כושר עבודה (לאחר תקופת המתנה) ולא יותר מאוחר מגיל 67.
  • פיצוי מוגדל – במידה וסיבת אבדן כושר עבודה היא תאונה, יינתן לך פיצוי מוגדל בשיעור של 50% למשך שנה.
  • אשפוז ללא המתנה – במקרה של אשפוז בבית החולים, תשולם ההכנסה החודשית לה הנך זכאי לאחר היום הראשון.
  • שיקום – התכנית מבטיחה החזר של עד 75% מההוצאות לשיקום פיזיוטרפי ו/או אלטרנטיבי בכפוף לתנאי הפוליסה.
  • הרחבת הכיסוי לאבדן כושר עבודה חלקי – באפשרותך להרחיב את הכיסוי לאבדן כושר עבודה חלקי מעל 25% כתוצאה ממחלה או מתאונה. במקרה כזה תקבל פיצוי חודשי חלקי בשיעור אבדן הכושר מהפיתוי החודשי המלא.
  • כיסוי  משתלם לבעלי מקצועות חופשיים – אם אתה נמנה על בעלי המקצועות המועדפים, הנך נהנה מהגדרה עיסוקית עד גיל 67 (לפי העיסוק האחרון).

יתרונות רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה באמצעותנו:

אנו נבחר עבורך בקפידה את תכנית ביטוח אובדן כושר עבודה המתאימה לך ביותר על פי צרכיך. אנשי המקצוע המומחים שלנו נמצאים אתך ברגעם הקשים והחשובים לך .